Samochody

Regulamin dot. wynajmu samochodów

BC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 56, NIP 677-23-35-287, z kapitałem zakładowym o wysokości 50 000 zł, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m. Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000343350; jest podmiotem umożliwiającym Użytkownikom, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.bookingcity.pl, zarezerwowanie samochodu, który będzie przedmiotem najmu.
Niniejsze Warunki Rezerwacji Samochodów dotyczą tylko procesu rezerwacji samochodów. Wybrane przez Użytkownika samochody będą przedmiotem najmu na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Europcar z siedzibą w Warszawie zwanym dalej Agencją Wynajmu. Umowa najmu zawierana jest na podstawie Ogólnych Warunków Wynajmu samochodów w Polsce oraz w oparciu o Ogólne Warunki Wynajmu samochodów właściwe dla wybranego kraju, ustanowione przez Agencję Wynajmu i znajdujące się na stronie www.europcar.pl, na których brzmienie Użytkownik musi wyrazić zgodę zawierając umowę najmu oraz korzystając z systemu rezerwacyjnego.

Akceptacja regulaminu serwisu Booking City jest tożsama z wyrażeniem zgody na zapoznanie się z warunkami wynajmu Agencji Wynajmu.

W Polsce Europcar działa od 1991 roku i jest reprezentowany przez firmę:
Inter Best-97 Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000142924,
kapitał zakładowy wynosi 335 400 PLN (opłacony w całości)
NIP 113-12-72-395

§ 1. Dokonywanie Rezerwacji

1.  Użytkownik korzystając z wyszukiwarki wynajmu samochodów wprowadza dane niezbędne do inicjacji wyszukania, czyli: punkt wynajmu (miasto), termin wynajmu oraz państwo zamieszkania Użytkownika.
2.  Na podstawie ww. danych, system przeszukuje bazy danych i wyświetla dostępne do wynajęcia samochody
3.  Użytkownik może na tym etapie wybrać opcje dodatkowe spośród rozszerzonych pakietów ubezpieczeniowych i/lub dodatkowego wyposażenia samochodu.
4.  Kolejnym krokiem jest rezerwacja samochodu. Użytkownik musi poprawnie wypełnić kwestionariusz osobowy, a następnie wybrać formę płatności za dokonanie rezerwacji z zastrzeżeniem, iż w przypadku Kanady i USA jedyną możliwą formą płatności jest karta kredytowa.
5.  Użytkownik w kolejnym kroku weryfikuje wprowadzone uprzednio dane oraz po akceptacji Regulaminu Serwisu dokonuje rezerwacji samochodu.


§ 2 Koszt i płatność za rezerwacje wynajmu samochodu


1.  Czynsz najmu określany jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem dokonania płatności przez Użytkownika.
2.  Do czynszu najmu samochodów dokonywanego za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne powstałe w wyniku wyboru formy płatności obarczonej takowymi opłatami. O opłatach dodatkowych i manipulacyjnych Użytkownik będzie informowany na bieżąco podczas procesu dokonywania rezerwacji.
3.  Dla dokonania rezerwacji samochodu niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty służą, w zależności od warunków najmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Użytkownika lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie Agencja Wynajmu.
4.  Dokonane za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego rezerwacje, Użytkownik opłaca kartą kredytową, przelewem lub gotówką.
5.  Płatności kartą kredytową za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego może dokonać tylko i wyłącznie jej właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez BC Consulting Sp. z o.o. odpowiednim organom ścigania.
6.  Akceptowane są następujące rodzaje kart kredytowych: MasterCard i VISA. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dotpay partnerem Booking City

7.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2% wartości całego zamówienia.

8. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych karty kredytowej Użytkownika:

  •  imię i nazwisko właściciela karty kredytowej,
  •  rodzaj karty kredytowej,
  •  numer karty kredytowej,
  •  data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
  •  kod CVC2 (3 lub 4 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).

9. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z dokonaniem płatności za najem samochodu i blokadą środków na rachunku karty kredytowej Użytkownika. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty. W przypadkach:

  •  odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacyjny,
  •  braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości,
  •  gdy serwis nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.
  •  obsługa systemu rezerwacyjnego skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności.

10. BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez Agencję Wynajmu a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.

§ 3 Anulowanie i zmiany w rezerwacjach najmu samochodów

1.  Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach najmu samochodów są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji dostępnych do wglądu dla Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania i uzależnione od konkretnej oferty i związanej z nią polityki anulacyjnej Agencji Wynajmu.
2.  W przypadku zbyt późnego anulowania lub braku anulowania rezerwacji w czasie przewidzianym w warunkach rezerwacji wynajmu samochodu, kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik Serwisu.
3. BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia kosztów anulowania rezerwacji przez Agencję Wynajmu, a ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.


§ 4 Warunki najmu samochodów na terenie Polski

BC Consulting Sp. z o.o. informuje iż, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Wynajmu Agencji Wynajmu, aby doszło do  skutecznego zawarcia umowy najmu muszą zostać spełnione w szczególności warunki określone poniżej, jakkolwiek mogą one ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez Agencję Wynajmu, z którymi Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest się zapoznać przed rozpoczęciem procesu rezerwacji samochodu:

1.  Prawo jazdy
Wynajmujący lub kierowca musi dysponować ważnym przez cały okres wynajmu prawem jazdy. Prawo jazdy oraz inny ważny dokument tożsamości są okazywane przy wydaniu samochodu. Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest dla wszystkich obywateli państw spoza Europy. Uwaga: międzynarodowe prawo jazdy jest ważne jedynie z oryginalnym dokumentem. Prawo jazdy musi być ważne w docelowym kraju wynajmu samochodu.
2.  Wiek kierowcy
Wynajmujący lub kierowca musi mieć ukończone od 21 do 25 lat, w zależności od grupy pojazdu. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, ponoszą opłatę Young Driver w wysokości 8 EUR netto / dzień, maks. 120 EUR netto za  cały okres najmu.
3.  Dodatkowy kierowca
Jeśli samochód będzie prowadzony przez większą liczbę kierowców, Agencja Wynajmu dolicza jednorazową opłatę w wysokości 11 EUR netto za każdą dodatkową osobę. Dodatkowych kierowców obowiązują te same kryteria dotyczące wieku i okresu ważności prawa jazdy, co głównego kierowcę.
4.  Czas trwania wynajmu oraz umowa
Czas trwania najmu rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy. Najem liczony jest w oparciu o pełne (24-godzinne) doby. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni. Dla umów najmu trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu przez Najemcę.
5.  Ubezpieczenia
    Każdy samochód wynajmowany w Agencji Wynajmu objęty jest ubezpieczenie OC oraz AC. W ofercie Agencji Wynajmu są również dostępne ubezpieczenia dodatkowe i są one prezentowane Najemcy podczas procesu rezerwacji samochodu w serwisie www.bookingcity.pl.
6.  Wyjazd poza granicę Polski
    Obowiązkiem Użytkownika jest każdorazowe powiadomienie Agencji Wynajmu o zamiarze wyjazdu wypożyczonym pojazdem poza terytorium Polski. Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Ukrainy.
7.  Paliwo
    Wynajęty samochód jest oddawany Najemcy do użytku z pełnym bakiem i powinien zostać zwrócony również z pełnym zbiornikiem. W innym przypadku Użytkownik ponosi koszt w wysokości 2,00 EUR netto za litr paliwa, stawki wynajmu aut nie zawierają bowiem kosztów paliwa.
8. Opłaty dodatkowe:
Opłaty dodatkowe ich rodzaj i wysokość ustanowione są przez Agencję Wynajmu a prezentowane są w "Warunkach wynajmu w Europcar w Polsce" znajdujących się na stronie internetowej www.europcar.com.pl
a)  Opłata lotniskowa.
Jeżeli samochód wynajmowany jest z biura Agencji Wynajmu mieszczącego się na lotnisku, do kwoty najmu zostanie doliczona kwota opłaty lotniskowej. W Polsce wynosi  ona  12% kwoty wynajmu.
b)  Opony zimowe – w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) wszystkie samochody są wyposażone w opony zimowe. Koszt usługi jest automatycznie wliczany w cenę najmu. Poza tym okresem, jeśli warunki drogowe tego wymagają,  dodatkowy koszt  o który powiększany jest czynsz najmu samochodu z tytułu  opon zimowych wynosi 4 EUR netto za dobę, maks. 60 EUR netto za  cały okres najmu.
c)  Opłata za podstawienie / odbiór samochodu – szczegółowy cennik usług znajduje się na stronie Agencji Wynajmu: www.europcar.com.pl
9.  One Way:
One way to możliwość zwrotu samochodu w innym punkcie Agencji Wynajmu niż punkt wydania samochodu Najemcy. W Polsce ta usługa jest bezpłatna. Istnieje także możliwość zwrotu samochodu w punkcie Agencji Wynajmu  za granicą za dodatkową odpłatnością i na zasadach określonych szczegółowo w regulaminach Agencji Wynajmu .
10.  Wynajem poza granicami Polski
Warunki wynajmu samochodów poza granicami Polski dostępne są na stronie internetowej Agencji Wynajmu Wynajem samochodu za granicą.


§ 5 Reklamacje


1.  Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i dokonanych płatności można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji wynajmu samochodu, za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@bookingcity.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia BC Consulting Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika w terminie do 14 dni od jej otrzymania.


§ 6 Postanowienia końcowe


1.  BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu.
2.  BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy BC Consulting Sp. z o.o. stwierdzi złamanie postanowień niniejszego regulaminu.
3.  Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji.
4.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U.00. Nr 22 poz.2).
5.  BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Najemcy, wynikające z z przyczyn od niego niezależnych
6.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BC Consulting Sp. z o.o. rozstrzygane są przez właściwy sąd w Polsce i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
7.  Korzystając z usług świadczonych przez BC Consulting Sp. z o.o. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

Pliki do pobrania

Wynajem samochodu w Polsce

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.