Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

REGULAMIN ZAWIERANIA DROGĄ INTERNETOWĄ UMÓW UBEZPIECZENIA


§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu Booking City, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania za pośrednictwem strony internetowej www.bookingcity.pl umów ubezpieczenia podróżnych, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Chartis, (dalej zwany także Ubezpieczycielem), na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej zwanych także: OWU) tego Ubezpieczyciela.
3. Podmiotem oferującym zawarcie umowy ubezpieczenia drogą internetową jest Operator Systemów rezerwacji tj. BC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Malborska 56 (szczegółowe dane zawarte są w regulaminie Serwisu Booking City), który działa w charakterze agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczycieli określonych w pkt 2.

4. Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela dostępnego ze strony www.bookingcity.pl.

5. Proces zawieranie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony www.bookingcity.pl jest nieodpłatny.

6. Niniejszy regulamin oraz OWU są udostępnianie nieodpłatnie w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Booking City i pełną akceptacją ich postanowień oraz wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnych drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.


§2 Dane przedstawicieli Ubezpieczycieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Nazwa Ubezpieczyciela brzmi: AIG Europe Limited Oddział w Polsce;
b) Adres siedziby Ubezpieczyciela: Saski Point, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa;
c) Ubezpieczyciel został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS pod numerem: KRS 0000266451;
d) Ubezpieczyciel uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej , zarejestrowanej w Anglii i Walii decyzją 01486260;
e) NIP 107-00-05-374;
f) REGON 140734682;
g) Kapitał zakładowy AIG Europe Limited wpłacony w całości 47 626 240 EUR;

 

§3 Procedura zawierania umowy ubezpieczenia drogą internetową oraz informacje o języku i prawie właściwym dla umowy ubezpieczenia

 

1. Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela dostępnego ze strony www.bookingcity.pl
 

2. Operator systemów rezerwacji bookingcity.pl przy pomocy odpowiednich środków informatycznych i technicznych dokumentuje kolejne działania i przekazywane przez Użytkownika w formularzach Serwisu informacje oraz oświadczenia woli, w celu identyfikacji Użytkownika oraz przechowuje zgromadzone materiały w celach dowodowych.
 

3. W przypadku, w którym usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego, błędnego wypełnienia formularzy serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 

4. Zakup polisy ubezpieczeniowej

4.1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o całkowitej cenie polisy oraz formie płatności. Cena polisy wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
 

4.2. Formy płatności
 

Akceptowane są trzy formy płatności za polisy zakupione za pośrednictwem BC Consulting Sp. z o.o.
a. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
b. płatność przelewem,
c. wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku na terenie Polski.
 

4.3.Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.
 

4.4. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
 

Bank: Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

nr konta 53 2490 0005 0000 4530 3274 5552
 

BC Consulting Sp. z o.o.
ul. Malborska 56
30-646 Kraków
 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz nazwę płatnika wskazanego w kwestionariuszu osobowym.
 

4.5. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym:
 

Użytkownik Systemu Rezerwacji dokonuje zakupu posługując się kartą płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.).
 

4.6. Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
 

4.7. Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty, data ważności oraz kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta płatnicza jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie i obciążana kwotą należną za zakupione ubezpieczenie podróżne Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
 

4.8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2% wartości całego zamówienia.

Dotpay
 

4.9. Klient w momencie rezygnacji z usługi lub anulacji opłaconej rezerwacji może zostać przez BookingCity obciążony równowartością kosztów poniesionych na rzecz firmy obsługującej system płatności elektronicznych i kart kredytowych.
 

4.10. Dostarczanie polisy
 

4.10.1. Polisy zakupione za pośrednictwem BC Consulting Sp. z o.o. doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.
 

4.11. Aby wezwać pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się z AIG Europe Limited pod numer telefonu +48 22 211 98 72, który jest czynny 24 godziny na dobę przez cały rok.
a. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer certyfikatu oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy.
 

5. Zawarcie umowy odbywa się po określeniu parametrów ubezpieczenia w kalkulatorze składki, wybraniu oferty, wprowadzenia danych osobowych Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych, potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu Booking City, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Zakresu Ubezpieczenia.
 

6. Umowa zostaje zawarta z momentem zapłaty składki. W przypadku braku zapłaty składki umowę uznaje się za niezawartą.
 

7. Oferta Ubezpieczyciela przedstawiona po wyliczeniu składki, stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, która wiąże Ubezpieczyciela pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez opłacenie składki za pomocą formularza płatności znajdującego się na portalu internetowym Ubezpieczyciela dostępnego ze strony www.bookingcity.pl
 

8. Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, płatności składki, minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa oraz warunki jej wykonywania w tym prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym tryb składania wniosków i zażaleń, zawarte są w OWU.
 

9. Polisa oraz OWU, na podstawie których doszło do zawarcia umowy, zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Ubezpieczającego na formularzu elektronicznym.
 

10. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim. Język polski stosuje się również w relacjach z Klientem po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 

11. Prawem właściwym do zawierania umów na podstawie niniejszego regulaminu, ich wykonania, rozwiązania jak również dochodzenia wszelkich innych roszczeń związanych z zawartymi umowami jest prawo polskie.


§5 Informacja o wysokości składki i opłatach oraz kosztach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia
 

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy ubezpieczenia zostaje ustalona w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych.
 

2. Koszty i opłaty obciążające ubezpieczającego, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady ich zapłaty, zostały wskazane w OWU.
 

§6 Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i trybie składania skarg i zażaleń z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.bookingcity.pl
 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia. Użytkownikowi nie przysługuje jednak prawo odstąpienia od umów ubezpieczenia całkowicie wykonanych oraz umów zawartych na okres krótszy niż 30 dni. Użytkownik akceptując postanowienia regulaminu potwierdza, iż został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
 

2. Szczegółowe informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umową ubezpieczenia, a także sposobie składania skarg i zażaleń związanych z realizacją umowy ubezpieczenia zawarte są w § 35 OWU. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej w sądzie polubownym utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Ubezpieczyciela na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny.
 

§7 Postępowanie reklamacyjne
 

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące zawierania umowy ubezpieczenia podróżnych za pośrednictwem strony www.bookingcity.pl, za pośrednictwem internetowego adresu pocztowego podanego w zakładce KONTAKT lub na adres pocztowy: BC Consulting Sp. z o.o. ul. Malborska 56, 30-646 Kraków.
 

2. Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego związanego z zawartą umową ubezpieczenia określają postanowienia § 35 OWU.
 

§8 Polityka bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące oprogramowania
 

1. AIG Europe Limited stosują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych do Ubezpieczyciela i gromadzonych w trakcie korzystania z serwisu internetowego, zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych.
 

2. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia muszą zostać spełnione następujące wymogi techniczne:

• komputer posiadający połączenie z siecią internetową
• internetowe konto pocztowe
 

3. Do poprawnego działania serwisu konieczne jest zastosowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5, Safari 3.2.1, Opera 9, Google Chrome 5.0 oraz w ich nowszych wersjach.
 

§9 Obowiązywanie Regulaminu
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2012 roku.

Operator systemów rezerwacji bookingcity.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu z tym, że wprowadzone zmiany będą obowiązujące tylko w stosunku do nowych Użytkowników, zawierających umowy ubezpieczenia podróżnych. W stosunku do Użytkowników, którzy zawarli umowy ubezpieczenia podróżnych przed datą wprowadzenia zmiany, będzie wiążący regulamin obowiązujący w chwili zawarcia tej umowy.
 

2. W przypadku zmiany regulaminu, nowy regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej.
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Pliki do pobrania

Regulamin zawierania drogą internetową umów ubezpieczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczeń AIG Europe Limited

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.