Regulamin serwisu BookingCity.pl

Regulamin serwisu BookingCity.pl

Regulamin Serwisu BC Consulting Sp. z o.o.

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego BC Consulting Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem internetowym http://www.bookingcity.pl zwanym w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Systemów Rezerwacji:

 • - Biletów Lotniczych,
 • - Ubezpieczeń Podróżnych,
 • - Usług Hotelowych,
 • - Usług wynajmu samochodów
  oraz systemu dającego możliwość dowolnego łączenia wybranych usług w pakiety, czyli Systemu Dynamicznego Pakietowania, zwanym dalej Systemem Rezerwacji na portalu www.bookingcity.pl jest BC Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 56, KRS 0000343350, NIP 677-23-35-287, wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł.
 1. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji na portalu www.bookingcity.pl jest akceptacja wszystkich podanych poniżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a BC Consulting Sp. z o.o.

 2. Za pośrednictwem serwisu BookingCity.pl zawierane są umowy z wykorzystaniem Internetu za pośrednictwem strony www, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204) ze zmianami.

 3. Prawo odstąpienia od zawartej umowy
  Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10-dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

 4. Minimalne wymagania systemowe: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu i obsługującym przeglądarki internetowe:
  Internet Explorer 7.0 i wersje nowsze,
  Mozzila Firefox (najnowsza wersja),
  Google Chrome (najnowsza wersja),
  oraz obsługujący program Adobe Acrobat Reader (wersja najnowsza). Wymagany jest nieograniczony dostęp do protokołu http głównej domeny serwisu www.bookingcity.pl, otwarty dostęp do pliku „cookie”, dezaktywowany mechanizm blokowania wyskakujących okien (“pop-upwindows”) oraz wyłączone narzędzia blokujące wyskakujące okna w ustawieniach Internet Explorer.

II. DEFINICJE

Wszelkie terminy zapisane dużą literą mają znaczenie określone w punkcie Definicje.
W związku z ciągłym rozwojem Serwisu zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Regulaminu, w dowolnym momencie, o czym będziemy informować Użytkowników na stronie Regulaminu serwisu Booking City. Przed każdym korzystaniem z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu.

Podane niżej pojęcia oznaczają:

 1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
  - połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
  - możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,
  - możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja),
  - możliwości skorzystania z usług wynajmu samochodów w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja),
  - możliwości skorzystania z ubezpieczenia turystycznego i dokonania jego rezerwacji,
  - możliwości równoczesnej rezerwacji dowolnej kombinacji usług: biletu lotniczego, pokoju hotelowego, ubezpieczenia turystycznego oraz wynajmu samochodu w oparciu o zasady określone dla "Systemu Dynamicznego Pakietowania"

 2. Operator (Operator Serwisu) – przedsiębiorca obsługujący Serwis i wystawiający Dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator wystawia w/w Dokumenty na podstawie umów zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie Internetowym. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

 3. Sprzedawca – BC Consulting Sp. z o.o. jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i innych usług turystycznych za pośrednictwem portalu www.bookingcity.pl.

 4. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

 5. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

 6. Karta płatnicza - karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniająca do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu, także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy należy za pośrednictwem strony internetowej http://www.bookingcity.pl dokonać wyboru usługi, będącej w aktualnej ofercie serwisu oraz podać dane rezerwacji. Następnie wypełnić wszystkie wymagane i/lub opcjonalne pola formularza rejestracyjnego. Przed dokonaniem rezerwacji i/lub transakcji należy zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu BookingCity.pl oraz Regulaminów dotyczących poszczególnych usług. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu należy zaznaczyć odpowiednie pole pod formularzem rezerwacyjnym na etapie III – sprawdzenia wprowadzonych danych – w celu akceptacji zapisów Regulaminów. Poprzez kliknięcie w przycisk "Rezerwuj" dochodzi do założenia rezerwacji w systemie.
 2. Potwierdzenie rezerwacji i zawarcie umowy.  W celu zakończenia procesu rezerwacji oraz zawarcia umowy, należy otworzyć wysłaną na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail, która zawiera informacje o zarezerwowanej usłudze wraz z danymi do zapłaty za zarezerwowaną usługę. Aby zakończyć transakcje należy opłacić zarezerwowaną usługę.
 3. Dokonanie poprawnej rezerwacji poprzez czynności wskazane w pkt.2 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy. Użytkownik, wypełniając formularz rezerwacyjny, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów rezerwacji w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.
 4. Umowa zawierana zawierana jest w języku polskim.

   

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis został udostępniony Użytkownikowi wyłącznie w celu uzyskiwania informacji o miejscach podróży, sprawdzania dostępności dóbr i usług związanych z podróżowaniem oraz tworzenia wiążących rezerwacji lub zawierania innych wiążących transakcji z Dostawcami usług przewozowych i turystycznych tylko w sytuacji, gdy Użytkownik zamierza z nich skorzystać.

 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą, bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

 4. Dokonanie przez Użytkownika wiążącej rezerwacji lub zawarcie wiążącej transakcji jest oświadczeniem woli Użytkownika. Używanie Serwisu w innych celach jest zabronione.

 5. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba gwarantująca, że:

 • - ma ukończone 18 lat,
 • - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w swoim imieniu,
 • - będzie postępować zgodnie ze wszystkimi postanowieniami tego Porozumienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
 • - będzie zawierać za pomocą Serwisu rezerwacje lub transakcje w swoim imieniu lub w imieniu osób, których stosowne pełnomocnictwa posiada,
 • - wszelkie informacje, które wprowadzi na stronach Serwisu Internetowego są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne,
 • - będzie uzyskiwać dostęp do Serwisu i korzystać z niego na koszt własny.
   

V. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 1. Treści i informacje prezentowane na stronach Serwisu (włącznie z cenami i dostępnością usług przewozowych i turystycznych), jak również infrastruktura używana do udostępniania tych treści i informacji są własnością Operatora i Dostawców, z których korzysta Serwis.

 2. Zachowując prawo do wykonywania niezbędnej kopii, zawierającej zarezerwowane usługi i dokumentów z nią związanych, Użytkownik, nie jest upoważniony do ich modyfikowania, kopiowania, dystrybuowania, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania i udzielenia licencji na ich używanie, a także do przesyłania, sprzedawania lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług, uzyskanych za pomocą lub przez Serwis Internetowy.

 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

 • - używanie Serwisu lub jego treści w jakimkolwiek komercyjnym celu niezwiązanym z planowaną podróżą,

 • - tworzenie jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub podejmowanych z użyciem nieuprawnionych środków płatniczych Zgłoszeń Wiążących lub wiążących rezerwacji lub transakcji,

 • - monitorowanie, kopiowanie lub uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści lub informacji udostępnionych w Serwisie przy użyciu robotów, programów-robaków, zautomatyzowanych interpreterów treści lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych bytów lub procesów w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora,

 • - podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do obciążenia Serwisu Internetowego, łamanie, obchodzenie wprowadzonych w serwisie zabezpieczeń,

 • - modyfikowania i fałszowanie potwierdzeń przelewu,

 • - odwoływanie przelewu bankowego po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia zapłaty, pod rygorem dobrowolnej zapłaty równowartości strat przez BookingCity.pl spowodowanych nieodwołalnymi transakcjami.
   

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI
 

 1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 2. BC Consulting Sp. z o.o. nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Serwisie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji pozostałych świadczonych usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.

 3. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług świadczonych przez Operatora.
   

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BC Consulting Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

 2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.bookingcity.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

 3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych BC Consulting Sp. z o.o. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

 4. BC Consulting Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.bookingcity.pl.

 5. W związku z tym BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.bookingcity.pl. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres rezerwacje@bookingcity.pl oświadczenia woli rezygnacji.

 7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

IX. DOKONYWANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych
 

X. DOKONYWANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli w Polsce
Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli na Świecie
 

XI. DOKONYWANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG WYNAJMU SAMOCHODÓW

Zasady składania zapytań i rezerwacji usług wynajmu samochodów, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Usług Wynajmu Samochodów

XII. DOKONYWANIE ZAPYTAŃ I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych
 

XIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze BC Consulting Sp. z o.o. ul. Malborska 56 30-646 Kraków, Małopolskie, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@bookingcity.pl.

 2. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia BC Consulting Sp. z o.o. poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

 3. BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta spowodowane działaniem siły wyższej w tym m.in. wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.

 


Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze (bez sobót i niedziel) od godziny 8:00 do 18:00. Z BOK można kontaktować się:
- dzwoniąc pod numer +48 12 3502 364 lub
- wysyłając email na adres: rezerwacje@bookingcity.pl


Adres korespondencyjny:
BC Consulting Sp. z o.o.
ul. Malborska 56
30-646 Kraków
Małopolskie

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.