Hotele

Rezerwacje Hoteli

I. REGULACJE OGÓLNE

1. Wstęp

BC Consulting Sp. z o.o. jest podmiotem, który za pomocą strony www.bookingcity.pl  prezentuje oferty podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz inne usługi z tym zawiązane.  Skorzystanie przez Użytkownika z ofert prezentowanych na stronie www.bookingcity.pl za pomocą Sytemu rezerwacji skutkuje zawarciem umowy Użytkownika z konkretnym usługodawcą usług hotelarskich i innych usług z tym związanych  na zasadach i warunkach tego podmiotu. BC Consulting Sp. z o.o.  nie jest stroną w zawieranych przez Użytkowników umów na świadczenie usług hotelarskich i innych usług z nimi związanych.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
2.1. Usługodawca - BC Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malborskiej 56, KRS 0000343350, NIP 677-23-35-287, wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł.
2.2. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2.3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.4. Usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,
2.5. Serwis - serwis internetowy umożliwiający rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego będącego własnością Usługodawcy.
2.6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
2.7. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie.
2.8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
2.9. Centrum Obsługi - całość infrastruktury służącej do masowego kontaktu z klientami przy użyciu  mediów teleinformatycznych.
2.10. Rezerwacja gwarantowana - Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia rezerwacji hotelowej w Serwisie Usługodawcy.
2.11. Rezerwacja niegwarantowana - Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania płatności w Serwisie. Rezerwacja zostanie dokonana bezkosztowo w wybranym Hotelu. Rezerwacja ta jest gwarantowana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym Potwierdzeniu Rezerwacji. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Użytkownika na miejscu w Hotelu.
2.12. Produkty pakietowe - indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług obejmujących  usługę przewozową  (transport lotniczy) i usługę hotelarską, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępnymi za pośrednictwem portalu www.bookingcity.pl.

3. Warunki techniczne świadczenia Usług

3.1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
3.2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.

4. Przedmiot Regulacji

4.1. Regulamin określa zasady udostępniania Użytkownikom poprzez stronę internetową  www.bookingcity.pl ofert usługodawców oraz rezerwacji określonych usług hotelarskich i innych usług z tym związanych.
4.2. Usługodawca  poprzez stronę internetową www.bookingcity.pl zapewnia Użytkownikowi:
4.2.1. bezpośredni dostęp do wyszukiwarki hoteli znajdujących się w kraju jak i za granicą, w których rezerwacja miejsca hotelowego może być dokonana za pomocą serwisu, zawierającą obszerne informacje dotyczące danego hotelu, świadczonych przez niego Usług wraz ze zdjęciami obiektu oraz opisem poszczególnych pokoi,
4.2.2. dostęp do systemu rezerwacji i dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu dostępnym w Wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2.3.  możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego on-line poprzez współpracę z serwisem płatności internetowych Dotpay.
4.2.4. możliwość skorzystania z produktów pakietowych indywidualnie konfigurowanych.
4.2.5. Formularz kontaktowy– Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań wyznaczonym pracownikom Usługodawcy za pomocą specjalnego formularza.

5. Użytkownik chcący skorzystać z usług określonych w pkt.4.2 musi korzystać z Systemu Rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie www.bookingcity.pl oraz  postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

5.1. Podać we właściwych rubrykach formularza rezerwacyjnego następujące informacje: miasto zakwaterowania, datę planowanego przyjazdu, datę wymeldowania z hotelu, liczbę pokoi oraz ilość osób w typie pokoju.
5.2. Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
5.3. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
5.4. wybrać formę płatności za zarezerwowane miejsce hotelowe orz dokonać płatności wybierając jedną z form płatności określoną w Regulaminie.

6. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

6.1. Za moment zakupu miejsc noclegowych w hotelach uważany jest moment wystawienia Vouchera hotelowego, którego warunkiem jest uiszczenie zapłaty za rezerwację.
6.2. Za usługi hotelowe zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.bookingcity.pl wystawiona zostanie faktura zgodnie z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).
6.3. Wskutek dokonania zakupu usługi hotelowej, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
6.4. Faktury elektroniczne za usługi hotelowe i inne usługi z tym związane doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.

II. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

1. Zapytanie o rezerwację

Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji: przy pomocy elektronicznego Systemu Rezerwacji dostępnego na stronie www.bookingcity.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numer Centrum Obsługi albo poprzez pocztę elektroniczną i wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
1.1. Użytkownik składając zapytanie o rezerwację poprzez jedną z wymienionych w pkt. III.1 opcji powinien podać następujące informacje: docelowe miasto zakwaterowania, datę planowanego przyjazdu do hotelu, długość pobytu lub datę wymeldowania z hotelu, liczbę osób, liczbę pokoi oraz ilość osób w typie pokoju.
1.2. Na podstawie zapytania o rezerwację Użytkownik otrzymuje ofertę rezerwacji hotelowej. Oferta prezentowana jest Użytkownikowi w oparciu o wyniki wyszukiwania w Systemie Rezerwacyjnym spośród dostępnych miejsc hotelowych. Akceptacja oferty przedstawionej w zapytaniu o rezerwację jest dokonanie przez Użytkownika rezerwacji usługi hotelowej.

2. Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej

2.1. Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru wariantu zakwaterowania i podaniu niezbędnych do przetworzenia rezerwacji danych Klienta oraz osób podróżujących, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, o ile rezerwacja taka będzie możliwa.
2.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w hotelu. Dotyczy rezerwacji na zapytanie.
2.3. W przypadku braku wolnych miejsc w hotelu w wybranym przez Użytkownika terminie Użytkownik otrzymuje niezwłocznie informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.
2.4. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za zarezerwowane miejsce noclegowe bezpośrednio w hotelu lub dokona płatności z tego tytułu za pomocą serwisu Dotpay.pl Serwis wysyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
2.5. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail:
a) automatycznie - w przypadku rezerwacji on-line, gdy opłata za miejsce hotelowe zostanie uiszczona w hotelu,
b) niezwłocznie po dokonaniu opłaty - gdy Użytkownik korzysta z płatność on- line.
2.6. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji na podstawie uprzedniego zapytania otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rezerwacji, zawierające: numer rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitą cenę usługi, okres ważności rezerwacji (czas na wykup), w przypadku formy płatności: gotówka lub przelew, oraz możliwych formach płatności.
2.7. Dokonanie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej. Użytkownikowi przysługuje możliwość anulacji rezerwacji usługi hotelowej na zasadach określonych w pkt. V.
2.8. Użytkownik  ponosi pełne koszty anulacji rezerwacji w przypadku przekroczenia bezkosztowego terminu anulacji rezerwacji, o którym jest informowany w momencie dokonywania rezerwacji. Informacje o terminie dokonania bezkosztowej anulacji są udokumentowane na potwierdzeniu rezerwacji jakie otrzymuje Użytkownik.
2.9. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.
2.10. W przypadku, gdy rezerwowana usługa hotelarska stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz BC Consulting Sp. z o.o. cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana, aż do momentu otrzymania płatności przez BC Consulting Sp. z o.o.
2.11. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu zapytania.

3. Potwierdzenie rezerwacji

3.1. Za moment zakupu miejsc noclegowych w hotelach uważany jest moment wystawienia Vouchera hotelowego. Warunkiem otrzymania Vouchera hotelowego jest uiszczenie zapłaty za rezerwację na zasadach opisanych w pkt. III niniejszego Regulaminu.
3.2. Potwierdzeniem dokonania płatności w przypadku zapłaty kartą kredytową jest pozytywna autoryzacja z centrum rozliczeniowego Usługodawcy, a w przypadku płatności przelewem – moment uznania konta bankowego Usługodawcy.
3.3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.
3.4. Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług hotelarskich następuje w momencie otrzymania przez Użytkownika Vouchera hotelowego
3.5. W przypadku rezerwacji miejsca hotelowego, za które Użytkownik zdecydował się zapłacić bezpośrednio w hotelu rezerwacja dokonana za pomocą Serwisu utrzymywana jest do godziny określonej w przesłanym potwierdzeniu. Po upływie tego terminu hotel, w którym dokonano rezerwacji jest upoważniony do jej anulowania. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Formy płatności.

1.1. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana bezpośrednio na rzecz usługodawcy (hotelu), Użytkownik posiada wszelkie szczegółowe informacje odnośnie stosownych opłat w Potwierdzeniu Rezerwacji.
1.2. W przypadku gdy płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz BC Consulting Sp. z o.o. akceptowane są poniższe formy płatności za usługi płatnicze:
1.2.1. płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,
1.2.2. płatność przelewem lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w dowolnej placówce bankowej na terenie Polski.  
1.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.2 podpunkt 1.2.2. niniejszego regulaminu, wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:
1.3.1. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane poprzez stronę www.bookingcity.pl usługi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed terminem okresu korzystania z   usługi obiektu (lokalu). Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną za usługę.

1.3.2. Płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:
Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
nr konta 53 2490 0005 0000 4530 3274 5552

1.3.3. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.

1.3.4. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.
Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)
Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.
Wybierając jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji BC Consulting Sp. z o.o. a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi.
Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2 % wartości całego zamówienia.
      
3. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

IV. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI/ZAMÓWIENIA

1. Anulowanie rezerwacji/zamówienia.

1.1. Użytkownik ma prawo anulować rezerwację w dowolnym momencie do dnia określonego w potwierdzeniu rezerwacji jako ostatni dzień bezkosztowej anulacji bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
1.2. Dokonanie anulacji rezerwacji hotelowej po tym terminie może pociągać za sobą dodatkowe koszty, o których Użytkownik informowany jest w momencie dokonywania rezerwacji.
1.3. Usługodawca ma prawo do anulacji potwierdzonej rezerwacji w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy dostawca miejsc hotelowych lub bezpośrednio hotel poinformuje o czasowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytku, anulowania kontraktu z dostawcą miejsc hotelowych lub sytuacji nadzwyczajnej. W tych okolicznościach Użytkownikowi przysługuje zwrot całości wpłaconych kwot, natomiast nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
1.4. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego Użytkownika.
W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania usługodawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której BC Consulting Sp. z o.o. poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez BC Consulting Sp. z o.o.. pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia powinny być składane i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych terytorialnie Usługodawcy.
2. Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu działa i dokonuje rezerwacji, przez BC Consulting Sp. z o.o. do usługodawców w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej BC Consulting Sp. z o.o..
3. Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione a związane ze świadczeniem  usług hotelarskich winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych usługodawców. BC Consulting Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za zawinione przezeń nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.
4. Ani BC Consulting Sp. z o.o. ani inne firmy współpracujące z BC Consulting Sp. z o.o. w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub firm współpracujących, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość usług dostępnych w Serwisie. oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych usługodawców. Rolą BC Consulting Sp. z o.o. i firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.

5. Informacje o hotelach i standardach ich usług.
5.1. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym BC Consulting Sp. z o.o. informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania usługi hotelowej z powodów leżących po stronie Hotelu lub z powodu nie podporządkowania się Gości hotelowych przepisom porządkowym i/lub regulaminowi pobytu w Hotelu.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Bezpłatne ubezpieczenie AXA przy rezerwacji hotelu

Regulamin Hoteli w Systemie Merigo - Hotele na Świecie

Regulamin Hoteli w Systemie NETMEDIA - Hotele w Polsce

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.