Bilety lotnicze

Bilety lotnicze

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH
Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie  rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem serwisu
BC Consulting Sp. z o.o.


1. Zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego

1.1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację biletu lotniczego, wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

1.2. Zapytanie o rezerwację
W celu dokonania wyboru połączenia lotniczego, Użytkownik wprowadza we właściwych rubrykach następujące dane: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data przylotu, liczba pasażerów, przedział wiekowy osoby podróżującej. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez system opcji oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych (m.in. obowiązkiem użytkownika jest podanie ważnego telefonu kontaktowego). Dane pasażera muszą się zgadzać z danymi w paszporcie, w przypadku niezgodności tych danych BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozbieżnością danych zawartych w paszporcie i w kwestionariuszu.

1.3. Wymagane dokumenty podróży
Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, w tym w szczególności: ważnego paszportu oraz wymaganej przy wjeździe wizy. BC Consulting Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

1.4. Potwierdzenie rezerwacji
Po dokonaniu zapytania o rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji,zawierające informacje o wybranym połączeniu, numer rezerwacji w formacie „Rezerwacja XXXXXX”, informacje o cenie oraz formie płatności.

1.5. Cena

1.5.1. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
- taryfę (cena za przelot),
- podatki i opłaty lotniskowe,
- opłatę za wystawienie biletu (transaction fee).
1.5.2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
1.5.3. Cena biletu może ulec zmianie w stosunku do ceny z dnia założenia rezerwacji z powodu zmieniających się kursów walut, w których przeliczane są podatki i opłaty w bilecie. O zmianie ceny klient zostanie poinformowany przez kasjera telefonicznie lub przez e-mail.
1.5.4. Opłata za wystawienie biletu jest wprowadzoną przez BC Consulting Sp. z o.o. dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Opłaty przedstawiają się następująco, bez względu na to jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

Dla jednego pasażera - osoba dorosła, dziecko, młodzież lub senior:
35 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
75 PLN za bilet na połączenia w Europie;
90 PLN za bilet na pozostałe połączenia;

1.5.5. Informacja o wysokości dopłaty jest podana w serwisie oraz zostanie przesłana w potwierdzeniu rezerwacji.
1.5.6. Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży.
1.5.7. Linie lotnicze mogą skrócić okres ważności rezerwacji, za co BC Consulting Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności, jednak ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
1.5.8. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie rezerwacji następuje drogą elektroniczną według danych podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.

1.6. Zakup biletu

1.6.1. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 18:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
1.6.2. W okresie ważności rezerwacji cena biletu może ulec zmianie z przyczyn za które  BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu.

1.6.3. Formy płatności

Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze zakupione na www.bookingcity.pl:
a) zapłata kartą kredytową
W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Użytkownik zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:
rodzaj karty / VISA, MASTERCARD,
numer kartkod CVC/CVV( kod znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to 3 ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu,
data ważności karty,
imię i nazwisko właściciela karty.
Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.
W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji a bilet zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji do godziny 18.00. W przypadku rezerwacji dokonanych poza tymi godzinami, bilet zostanie wystawiony następnego dnia.

BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:

  • podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych,
  • braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności.

W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany a konsultant BC Consulting Sp. z o.o. skontaktuje się z Użytkownikiem. BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę  lub brak możliwości  rezerwacji w przypadku braku środków na karcie kredytowej.

Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa BC Consulting Sp. z o.o. zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

b) zapłata przelewem elektronicznym
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest  bezzwrotna opłata w wysokości 2 % wartości całego zamówienia, które nie podlega zwrotowi także w przypadku zwrotu /anulowania biletu.
     

c) zapłata przelewem bankowym
Płatność przelewem jest dozwolona tylko wtedy gdy transakcja jest dokonywana na minimum dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu.
Przelewów należy dokonywać na konto:
Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
nr konta 53 2490 0005 0000 4530 3274 5552
BC Consulting Sp. z o.o.
ul. Malborska 56
30-646 Kraków

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko pasażera (ów). WAŻNE! Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faxem na numer 12 617 43 36 lub drogą elektroniczną na adres rezerwacje@bookingcity.pl. Jest to niezbędnę, aby wystawić bilet lotniczy.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript. Potwierdzeniem dokonania przelewu jest również plik w formacie *.pdf generowany z systemu bankowego.
Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym BC Consulting Sp. z o.o.
UWAGA! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub w dniu dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. BC Consulting Sp. z o.o.nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek BC Consulting Sp. z o.o.
1.6.4 Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności danych zawartych na bilecie elektronicznym oraz niezwłoczne poinformowanie biura BC Consulting Sp. z o.o. jeśli występują jakieś niezgodności z oczekiwanymi parametrami podroży.

2. Dostarczanie biletu lotniczego

    2.1. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego.
Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.bookingcity.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.
    2.2. W przypadku zgłoszenia woli otrzymania biletu lotniczego w innej formie niż wskazana w pkt. 2.1. prosimy o bezpośredni kontakt z  BC Consulting Sp. z o.o., tel. +48 12 3502 364 wysyłając email na adres: rezerwacje@bookingcity.pl

3. Odwołanie rezerwacji

    3.1. Odwołanie rezerwacji przez Użytkownika
Użytkownik ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego.
    3.2. Odwołanie rezerwacji przez BC Consulting Sp. z o.o.
Rezerwacja lub wystawienie biletu może być odwołane przez BC Consulting Sp. z o.o. w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Użytkownika taryfę lub Przewoźnicy wymienieni na bilecie nie mają podpisanej między sobą umowy Interline. W przypadku dokonania płatności przez Użytkownika na poczet biletu, przysługuje mu zwrot całości wpłaconych kwot.

4. Anulowanie i zwrot biletu

4.1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.bookingcity.pl, zgodnie z warunkami taryfy, pod warunkiem, że bilet zostanie usunięty z systemu przed dniem wylotu.
4.2. Zwrot należności za bilet w przypadku określonym w pkt. 4.2 i 4.3., następuje w zależności od zastosowanej formy płatności.
4.2.1. W przypadku dokonania zapłaty gotówką – zwrot następuje w biurze sprzedającego, w którym nastąpiła zapłata za bilety.
4.2.2. W przypadku dokonania zapłaty przelewem – zwrot następuje na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy (do 14 dni).
4.2.3. W przypadku dokonania zapłaty karta kredytową – zwrot następuje na rachunek karty kredytowej, którą dokonana została zapłaty (do 30 dni).
4.3. W szczególnych przypadkach i zgodnie z warunkami taryfy, istnieje możliwość bezpłatnego anulowania biletu, tylko i wyłącznie w tym samym dniu, w którym został zakupiony, do godziny 15.00 pod numerem telefonu Centrum Obsługi +48 12 3502 364. Zwrot należności wpłaconych za bilet nastąpi analogicznie według zasad wskazanych w pkt. 4.2.

5. Zmiana rezerwacji  oraz wystawionego biletu

    5.1. Użytkownik ma prawo dokonać zmian w rezerwacji przed wystawieniem biletu bez opłat oraz w wystawionym bilecie  w zakresie ( np. data, godzina wylotu, itp.) oraz na warunkach określonych przez taryfę. W  przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji lub w wystawionym bilecie należy skontaktować się z Centrum Rezerwacji.
    5.2.  Szczegółowe warunki dokonywania zmian w bilecie określają linie lotnicze.
    5.3. Każda zmiana biletu lotniczego podlega dodatkowej opłacie transakcyjnej, obok opłat jakiej przewiduje dana taryfa,  w wysokości 100 zł.

6. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

    6.1. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.bookingcity.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z  nieopłaceniem przez Użytkownika biletu w terminie wskazanym w rezerwacji biletu.
    6.2. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku Użytkownicy otrzymają informację na adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

7. Reklamacje

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty dostarczenia biletu za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@bookingcity.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia BC Consulting Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

8. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

8.1. Za bilety zakupione na www.bookingcity.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).
8.2. Wskutek dokonania zakupu biletu w Serwisie www.bookingcity.pl, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
8.3. Faktury elektroniczne za bilety lotnicze doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji
8.4.W przypadku dokonywania rezerwacji dla więcej niż jednego pasażera, na wypadek niewskazania osoby, na rzecz której ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8.3.

9. Postanowienia końcowe

    9.1. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu.
   9.2. BC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy BC Consulting Sp. z o.o. stwierdzi złamanie niniejszego regulaminu.
    9.3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji.
    9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U.00. Nr 22 poz.2).
    9.5. BC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub działania siły wyższej jak również innych okoliczności niezależnych od BC Consulting Sp. z o.o.
    9.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BC Consulting Sp. z o.o. rozstrzygane będą  przez właściwy sąd w Polsce oraz zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

 

CZYM JEST dynamiczne pakietowanie

Strona Booking City jest to zaawansowane rozwiązanie w ramach nowoczesnych usług turystycznych. Booking City oferuje e-usługę dynamicznego pakietowania, dzięki której można równocześnie zarezerwować bilet lotniczy, pokój hotelowy, ubezpieczenie turystyczne oraz wynająć samochód. Internauta, organizując wyjazd, nie musi więcej porównywać w różnych wyszukiwarkach osobno biletu na samolot, noclegu w hotelu i samochodu, jakim mógłby się poruszać w miejscu wyjazdu. Dynamiczne pakietowanie oparte jest na zaawansowanej technologicznie wyszukiwarce, przez co jedno zapytanie jest wystarczające, aby pokazać wszystkie usługi równocześnie.

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.